Tapa toimia

Tapa toimia

Arvot

Arvomme ohjaavat päätöksentekoamme ja sen kautta toimintaamme.

Yhdessä

Rakennamme luottaukseen pohjautuvaa kumppanuutta kollegoiden, tilaajan, urakoitsijan ja viranomaisten kanssa ja mahdollistamme siten suurimman mahdollisen potentiaalin saavuttamisen.

Viestimällä avoimesti ja aktiivisesti edistämme parhaan mahdollisen lopputuloksen ja kaikkien osapuolten edun toteutumista.

Turvallisuus ja ympäristö ovat kaikkien yhteinen asia. Sitoudumme niistä huolehtimiseen yhdessä.

Palvelu ja sujuvuus

Meidän tehtävämme on saada asiakkaamme menestymään.

Parannamme tuottavuutta palvelemalla sujuvasti ja kokonaisvaltaisesti: tunnistamme haasteita, käynnistämme ratkaisuja, tehostamme päätöksentekoa ja joustamme yhteisen edun mukaan.

Onnistumme pitämällä yllä asiantuntijuutta, toteuttamalla tehtävät tehokkaasti ja kehittämällä yhä sujuvampia toimintatapoja.

Lupausten pitäminen

Täytämme antamamme lupaukset ja saavutamme asetetut tavoitteet toimimalla sitoutuneesti ja täsmällisesti sovitun mukaan.

Ansaitsemme jatkuvasti asiakkaidemme ja kollegoidemme luottamuksen toimimalla rehellisesti ja läpinäkyvästi.

Eteenpäin vievä asenne

Varmistamme hankkeiden tehokkaan etenemisen toimimalla osapuolten välillä jämptinä, mutta joustavana linkkinä.

Valvomme määräysten ja turvallisuuden toteutumista sekä noudatamme hyväksi havaittuja perinteisiä ja uusia käytäntöjä.

Pidämme yllä eteenpäin vievää ilmapiiriä pysymällä asiallisina, mutta rentoina. Tuomme mukanamme hyvän asenteen ja ajanmukaisen otteen.

Lakisääteiset ja tilaajan kanssa yhteisesti sovittavat toimintatavat

Shield1. Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorina toimimme rakennushankkeessa rakennuttajan nimeämänä ja vastuullisena edustajana huolehtien rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista. Rakennuttajaa edustavana turvallisuuskoordinaattorina valvomme määräysten ja yhteisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Työturvallisuuskoordinaattorista säädetään Työturvallisuuslain (738/2002) nojalla 2009 annetussa valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta.

Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa -dokumentissa (Uusi RT-kortti 10-10982) on esitetty tiivis yhteenveto turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä.

Turvallisuusasiakirja ja täytäntöönpanon seuranta

Turvallisuuskoordinaattorina valvomme myös rakennuttajan velvoitetta laatia asiakirjoja, kuten turvallisuusasiakirja, ja toteuttaa täytäntöönpanon seurantaa, joista on säädetty edellä mainitun asetuksen 8 §:ssä.

Tutustu myös:
Palvelut
Asiantuntijat

Drop2. Riippumaton kosteudenhallintakoordinaattori

Rakentamisen kosteudenhallinta koskee kaikkia rakennushankkeen osapuolia ja hankkeen kaikkia vaiheita. Kosteudenhallintakoordinaattori on rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja, joka valvoo ja ohjaa rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessin ajan. Hän on myös tarkastusasiakirjamenettelyn Kosteudenhallinta-rakennusvaiheen vastuuhenkilö.

Kosteudenhallintakoordinaattorista säädetään ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

Kosteudenhallinta.fi-sivustolla on kattava tietopaketti kosteudenhallinnasta rakennushankkeen eri vaiheissa, eri osapuolten, kuten kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävistä, kosteusriskikohdista ja konkreettisista toimenpiteistä.

Kuivaketju10-toimintamalli suosittelee hankkeen tilaajaa valitsemaan kosteudenhallintakoordinaattoriksi suunnittelijoista ja urakoitsijoista riippumattoman asiantuntijan. Tilaajan ja urakoitsijan ollessa sama toimija kosteudenhallintakoordinaattori palkataan organisaation ulkopuolelta, ja oikea ajankohta on hankesuunnitteluvaihe tai viimeistään suunnitteluvaihe.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaatimukset on julkaistu FISE:n verkkosivuilla.

Leaf3. Ympäristö

Arvojemme mukaan ympäristö ovat kaikkien yhteinen asia ja sitoudumme siitä huolehtimiseen yhdessä. Noudatamme toiminnassamme ympäristöasioita koskevia lakeja ja asetuksia. Määritämme yhteisesti tilaajiemme kanssa hankkeille ja kiinteistöille ympäristötavoitteet, joiden toteutumista tuemme toiminnallamme joka hetki. Noudatamme sovittuja toimintatapoja ja valvomme ja ohjaamme vastuidemme ja valtuuksiemme mukaan myös muita osapuolia noudattamaan sovittuja toimintatapoja.

Health Care4. Työ- ja terveysturvallisuus

Arvojemme mukaan turvallisuus on kaikkien yhteinen asia ja sitoudumme siitä huolehtimiseen yhdessä. Noudatamme toiminnassamme työ- ja terveysturvallisuutta koskevia lakeja ja asetuksia ja sovimme tilaajiemme kanssa yhteisesti hankkeiden turvallisuutta koskevat tavoitteet ja toimintatavat. Toimimme joka hetki vastuullisesti ja valvomme ja ohjaamme vastuidemme ja valtuuksiemme puitteissa myös muita osapuolia työ- ja terveysturvallisuuden varmistavaan toimintaan.

Charity5. Huolehtimisvelvollisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan lakien, määräysten ja rakennusluvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen ja sen on huolehdittava, että rakennushankkeessa toimivilla on riittävät kelpoisuudet, asiantuntemus ja ammattitaito. Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Rakennushankkeen valvojana tai rakennuttajakonsulttina me valvomme tilaajan nimissä huolehtimisvelvollisuuden toteutumista.

Premium Badge6. Laadunvarmistaminen

Sovellamme toiminnassamme vuosikymmenten aikana hyviksi ja toimiviksi havaittuja toimintatapoja ja kehitämme niitä jatkuvasti palvelumme parantamiseksi ja asiakkaidemme tyytyväisyyden varmistamiseksi.

Noudatamme rakennushankkeiden johtamisessa ja rakennuttamisessa Rakennustiedon RT 10-11107 -ohjeita ja rakennustöiden työmaavalvonnassa RT 103171 -ohjeita. Projektikohtaiset poikkeamat ohjeistuksista ovat mahdollisia tilaajan kanssa sovitun mukaan.

Osana laadunvarmistusta huolehdimme projektikohtaisten asiakirjojen sähköisestä hallinnasta käyttäen ajanmukaisia ja tietoturvallisia tallennusohjelmistoja.

 

Me toimimme tilaajavastuulain mukaisesti ja olemme Luotettava kumppani.

Jiiri rakennuttajat Oy on Luotettava kumppani

Suomen Asiakastieto on myöntänyt Jiiri Rakennuttajille Suomen Vahvimmat Kulta -sertifikaatin osoituksena positiivisesta taloudesta ja luotettavuudesta.

Jiiri Rakennuttajat Suomen Vahvimmat Kulta Sertifikaatti 2023 Artikkelikuva 630x630

Kysyttävää? Ota yhteyttä!